Dajatve v Turčiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Z januarjem 1996 je Turčija vstopila v carinsko unijo z Evropsko unijo, ki zajema:

 • industrijske in
 • samo predelane kmetijske izdelke.

Odpravljene so bile vse izvozne in uvozne carinske dajatve ter druge dajatve. Od 1.1.2001 je turška carinska tarifa za industrijske izdelke prilagojena Skupni carinski tarifi EU. Zaradi sklenjene carinske unije je slovenski izvoz industrijskih izdelkov po vstopu v EU še naprej prost vseh carin in drugih dajatev.

Več o bistvenih značilnosti omenjenih sporazumov Turčije s Slovenijo in z EU v okviru Evro–mediteranskega partnerstva na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Posebno pozornost svetujemo pri pravilih o poreklu blaga.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Turški davčni sistem pozna naslednje vrste davkov:


Davek na dohodek:

 • davek na dohodek pravnih oseb
 • davek na dohodek fizičnih oseb

Znesek obdavčitve podjetja je odvisen tudi od sklenjenega meddržavnega sporazuma o izogibanju dvojne obdavčitve.

Stopnje davka na dohodek fizičnih oseb so za leto 2012 v stopnjah: 15 %, 20 %, 27 % in 35 %.

Davek na dobiček pravnih oseb je 20 %.


Davek na porabo (neposredna obdavčitev):

 • davek na dodano vrednost (Katma Deger Vergisi – KDV),
 • posebni potrošniški davek (Ozel Katma Vergisi – OTV),
 • davek na bančne in zavarovalniške transakcije,
 • »stamp duty« oz pristojbina plačana v kolekih.

Stopnje DDV (oz. KDV) za blago in storitve so določene v stopnjah 1 %, 8 % in 18 %. Splošna stopnja za večino industrijskih izdelkov in za široko potrošnjo je 18 %. Prehrambeni izdelki, zdravila, izdelki, npr. knjige in storitve za izobraževanje 8 %. Osnovna hrana, časopisi in revije 1 %. Davčni zavezanci lahko uveljavljajo vračilo vstopnega davka KDV.

S posebnim potrošniškim davkom so dodatno obdavčeni nekateri proizvodi:

 • ADSL: 5 %,
 • avtomobili: do 1,6 l – 45 %, do 2,0 l – 90 %, nad 2,0 l – 145 %,
 • trošarina je tudi v ceni bencina in dizel goriva, idr.

Bančne in zavarovalniške transakcije so sicer proste DDV, vendar zapadejo pod določila davka na bančne in zavarovalniške transakcije (npr. davek na obresti od bančnih posojil).

T.i. »stamp duties«, se nanašajo na celo vrsto dokumentov, npr. pogodbe, akreditive (L/C), garancije (L/G), zaključne račune podjetij, javne razpise in druge v % (med 0.15 % do 0,75 %) od zneska na dokumentu; najvišji znesek stamp duty je navzgor omejen.


Davek na premoženje:

 • davek na dedovanje in darila,
 • davek na nepremičnine oziroma lastništvo.

Davek na nepremičnine oz. lastništvo se plačuje letno v % od vrednosti nepremičnine (od 0,1 % do 0,3 %). V primeru nakupa ali prodaje nepremičnine je vsaka od pogodbenih strank zavezana plačilu davka v višini 1% pogodbene vrednosti.

Za več informacij o davčnem sistemu si poglejte spletne strani Uprave za davčne prihodke.