Ustanavljanje družb v Turčiji

Organizacijske oblike družb

Turški Trgovinski zakonik ureja naslednje glavne oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji
Kollektif Şirket
Družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Komandit Şirket (KS)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
Anonim Şirket (AS)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 TRY 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Limitet Şirket (LS)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 10.000 TRY 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

Registracijski organ: ITO
Agencija za promocijo tujih naložb: ISPAT


Delniška družba (Anonim Şirket – AS)

Ustanovitelji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma delničarjev ni.

Kapital
Najnižji osnovni kapital je 50.000 TRY. Ob ustanovitvi mora biti plačanega najmanj 25 % vpisanega kapitala družbe, preostanek pa v 24 mesecih od ustanovitve. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (v stvareh in pravicah).
Javne delniške družbe morajo imeti minimalni vpisan kapital v višini 100.000 TRY, od tega mora biti ob ustanovitvi plačanih najmanj 50.000 TRY.
Najnižja vrednost delnice je 1 Kr (0,01 TRY). Delnice so imenske ali na prinositelja in so lahko navadne in prednostne.

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo vsi delničarji, je najvišji organ odločanja. Sklicati jo je treba najmanj enkrat letno.
Družba ima upravni odbor, ki imenuje izvršne direktorje. Od leta 2012 lahko družbo vodi tudi en sam direktor. Zakonodaja predpisuje v nekaterih primerih dodatne zahteve (npr. da mora imeti vsaj četrtina članov upravnega odbora visoko izobrazbo).
Član upravnega odbora je lahko tuja ali domača fizična ali pravna oseba (ki mora imenovati zastopnika). Ni več zahteve, da morajo biti člani upravnega odbora tudi delničarji družbe.
Nadzorni svet ni obvezen. Njegove funkcije opravlja neodvisen pooblaščeni revizor, ki vrši nadzor finančnega poslovanja družbe.


Družba z omejeno odgovornostjo (Limitet Şirket – LS)

Ustanovitelji
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najmanjši znesek osnovnega kapitala je 10.000 TRY. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (v stvareh,  pravicah in storitvah).  Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo družbenikom sorazmeren obseg pravic.  Deleži so prenosljivi s soglasjem ostalih družbenikov oziroma na način, ki ga določa statut.

Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina družbenikov, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Družba ima lahko enega direktorja ali upravni odbor. Član upravnega odbora je lahko tuja ali domača fizična ali pravna oseba (ki mora imenovati zastopnika). Ni več zahteve, da morajo biti člani upravnega odbora tudi družbeniki družbe, vendar pa mora biti najmanj en družbenik član upravnega odbora.

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Turčiji

Limited Sirke (LS)
Osnovni Kapital 2.500 TL

Sedež: Istanbul

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Turčiji (pdf)